INTERFIVE quy tụ nhiều luật sư chuyên sâu về luật sở hữu trí tuệ với gần 25 năm kinh nghiệm về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho Nhãn hiệu, Sáng Chế, Kiểu Dáng, Bản Quyền cũng như thực thi và xử lý xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ.

Bui Viet Cuong - Vietnam - IP Agent - Patent - Trademark

Bui Viet Cuong

Managing Partner
Patent Attorney
Lawyer

Engineer of Information Technology

Engineer of Telecommunication Technology

Master of Law, Hanoi Law University

Certificate on IP issued by National Office of Intellectual Property

Certificate on graduation of training course for Lawyers

Working in IP field since Feb. 2007


Bui Khanh Hang

Bui Khanh Hang

Trademark Attorney
Lawyer

Bachelor of  English – Hanoi University

Bachelor of  Law – Hanoi National University

Certificate on graduation of training course for Lawyers

Certificate on graduation of  IP training course issued by Hanoi National University

Working in IP field since 1996


Nguyen Bich Lien

Nguyen Bich Lien

Trademark Attorney
Lawyer

Bachelor of  English – Hanoi University

Bachelor of  Law – Hanoi National University

Certificate on graduation of training course for Lawyers

Certificate on the Course of Law and expertise Intellectual Property

Certificate on IP law in China issued by Shanghai Patent and Trademark Law office

Working in IP field since 1995


Pham Quynh Diep

Pham Quynh Diep

Patent Attorney
Lawyer

Bachelor of Science, Bio-Technology Department-Hanoi University of Science

Bachelor of Law - Hanoi Law University

Certificate on graduation of training course for Lawyers

Certificate on the Course of Law and expertise Intellectual Property

Certificate on the General Course on Intellectual Property Law, WIPO Worldwide Academy

Working in IP field since 2000


Ha Phuong Thao

Ha Phuong Thao

Patent Attorney
Lawyer

Bachelor of Arts – Hanoi Law University

Bachelor of Science, Chemical and Pharmaceutical - Hanoi University of Pharmacy 

Certificate on graduation of training course for Lawyers

Certificate on the Course of Intellectual Property Law and Expertise

Working in IP field since 2003