- Làm thế nào tôi có thể liên hệ với Cơ quan đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid (Madrid Registry)?
Dịch vụ khách hàng Hệ thống Madrid
Trực tuyến: Liên hệ Madrid | Điện thoại: +41 22 338 86 86
Giờ mở cửa - 09:00 đến 18:00 giờ Geneva (Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Đơn vị quản lý hồ sơ đơn khách hàng (giải đáp về trích xuất đăng ký quốc tế)
Trực tuyến: Liên hệ Madrid | Điện thoại: +41 22 338 8484
 
- Tôi nên sử dụng Tờ khai nào để đăng ký quốc tế nhãn hiệu của mình?
Tất cả các đơn đăng ký quốc tế dựa trên các đơn hoặc đăng ký quốc gia hoặc khu vực phải được nộp theo mẫu Tờ khai đơn quốc tế MM2. Tờ khai MM1 và MM3 không còn được áp dụng cũng như không còn trên trang web của Hệ thống Madrid nữa.
Tất cả các đơn đăng ký quốc tế chỉ định Hợp chủng quốc Hoa Kỳ phải bao gồm cả Tờ khai MM18 (Tuyên bố về ý định sử dụng nhãn hiệu).
Lưu ý: Nếu đơn đăng ký quốc tế được nộp bằng Tờ khai MM1 hoặc MM3 vào hoặc sau ngày 31 tháng 10 năm 2015, đơn sẽ được coi là không hợp lệ theo quy định tại Quy tắc 11 (4) (a) (i) của Quy chế chung. Nếu thiếu sót không được Cơ quan xuất xứ khắc phục trong vòng ba tháng kể từ ngày thông báo thiếu sót, đơn đăng ký quốc tế sẽ được coi là bị từ bỏ theo Quy tắc 11 (4) (b).
- Làm cách nào tôi có thể gửi cho WIPO các Tờ khai cần thiết để đăng ký quốc tế nhãn hiệu?
Tờ khai có thể được gửi theo đường bưu chính (thông qua bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát khác) hoặc qua Liên hệ Madrid. Các Tờ khai cũng có thể được gửi qua Madrid Portfolio Manager. Nếu Tờ khai đã được gửi tới WIPO theo đường điện tử, vui lòng không gửi lại qua đường bưu chính.
Mọi liên hệ được ưu tiên thực hiện thông qua Liên hệ Madrid hoặc Madrid Portfolio Manager.
- Làm cách nào tôi có thể tính phí nộp đơn quốc tế và thanh toán cho WIPO?
Thông tin về phí nộp đơn quốc tế, bao gồm cả việc tính phí và phương thức thanh toán được công bố tại phần "Cách thức nộp đơn" trên trang web: https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/fees.html
- Làm cách nào tôi có thể kiểm tra tình trạng đơn đăng ký quốc tế của mình hoặc yêu cầu thay đổi liên quan đến đơn đăng ký quốc tế?
Bạn có thể kiểm tra tình trạng của các đơn đăng ký quốc tế bằng công cụ Madrid Monitor. Thông tin liên quan đến đơn quốc tế của bạn hoặc chỉ định sau cũng có trong công cụ Madrid Monitor này (tìm nhãn hiệu của bạn theo tên, số, ngày, nhóm (phân loại sản phẩm/ dịch vụ) hoặc quốc gia, sau đó mở dữ liệu bản ghi về nhãn hiệu. Các thông tin cập nhật về tình trạng được thể hiện trong tab “Tình trạng thời gian thực”).
- Làm thế nào tôi có thể kiểm tra tình trạng đăng ký quốc tế nhãn hiệu của tôi?
Tình trạng hiện tại của tất cả các đăng ký quốc tế có hiệu lực được WIPO công bố trên Madrid Monitor. Cơ sở dữ liệu này chứa dữ liệu thư mục của tất cả các đăng ký quốc tế có hiệu lực và các bản sao mẫu nhãn hiệu bao gồm hoặc chứa các ký tự đặc biệt hoặc các yếu tố hình.
Thông tin được cung cấp miễn phí và cập nhật hàng ngày.
Bản sao số hóa các thông báo WIPO nhận được từ ngày 1 tháng 1 năm 2005 cũng được công bố trên Madrid Monitor dưới định dạng PDF, cụ thể như sau:
+ thông báo dự định từ chối;
+ thông báo xác nhận từ chối tạm thời toàn bộ;
+ thông báo chấp nhận bảo hộ sau khi từ chối tạm thời;
+ thông báo chấp nhận bảo hộ khi không có thông báo từ chối tạm thời;
+ thông báo hoàn tất thẩm định mặc định nhưng nhãn hiệu được bảo hộ vẫn có thể bị bên thứ ba phản đối hoặc có ý kiến;
+ các quyết định khác;
+ thông báo hủy bỏ hiệu lực.
Chủ sở hữu hoặc đại diện đã đăng ký có thể truy cập bản sao số hóa của tất cả các tài liệu mà WIPO nhận được liên quan đến đăng ký quốc tế tại Madrid Portfolio Manager.
- Làm thế nào tôi có thể gia hạn đăng ký quốc tế nhãn hiệu của tôi?
Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm. Có thể trực tiếp gia hạn với WIPO cuối mỗi kỳ hạn hiệu lực 10 năm và gia hạn có hiệu lực đối với các nước thành viên được chỉ định liên quan. Thư nhắc nhở gia hạn sẽ được WIPO gửi cho chủ sở hữu và đại diện hợp pháp trong vòng sáu tháng trước khi hết hạn hiệu lực.
Dịch vụ gia hạn điện tử Madrid e-Renewal Service cho phép bạn gửi yêu cầu gia hạn đăng ký quốc tế trong vòng ba tháng trước ngày hết hạn hiệu lực cho đến khi kết thúc thời gian ân hạn sáu tháng sau ngày hết hạn hiệu lực và thanh toán các khoản phí bằng Tài khoản tại WIPO (Current Account at WIPO) hoặc thẻ tín dụng.
Để thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, bạn sẽ cần yêu cầu gia hạn bằng cách gửi mẫu MM11 qua Contact Madrid. Các thông tin sau nên được bao gồm trong yêu cầu: số đăng ký quốc tế có liên quan, các Bên tham gia được chỉ định gia hạn và nội dung chi tiết của khoản thanh toán.
- Làm thế nào tôi có thể chuyển nhượng đăng ký quốc tế nhãn hiệu của tôi cho người khác?
Yêu cầu ghi nhận thay đổi quyền sở hữu đăng ký quốc tế phải được nộp đến WIPO theo mẫu MM5, nộp trực tiếp bởi chủ sở hữu đã được ghi nhận (hoặc đại diện đã được ghi nhận, nếu có), thông qua Cơ quan sở hữu trí tuệ tại nước thành viên của chủ sở hữu đã được ghi nhận, hoặc thông qua Cơ quan sở hữu trí tuệ tại nước thành viên của chủ sở hữu mới (bên nhận chuyển nhượng).
Phí/ lệ phí cho việc ghi nhận thay đổi quyền sở hữu là 177 phờ-răng Thụy Sĩ cho mỗi đăng ký quốc tế có liên quan, theo mục 7 của Biểu phí.
- Thời hạn để Cơ quan SHTT quốc gia của một Bên tham gia được chỉ định ra thông báo từ chối tạm thời là bao lâu?
Cơ quan sở hữu trí tuệ tại Bên tham gia được chỉ định phải ra thông báo từ chối tạm thời trong vòng một năm kể từ ngày được WIPO thông báo về đăng ký quốc tế hoặc chỉ định tiếp theo. Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, các Bên tham gia có thể lựa chọn kéo dài thời gian từ chối lên 18 tháng hoặc thậm chí lâu hơn. Để biết thêm thông tin về các giới hạn về thời gian có thể được áp dụng, vui lòng tham khảo các tuyên bố của các Bên tham gia.
Trong trường hợp không có thông báo dự định từ chối trong thời hạn được áp dụng, nhãn hiệu được coi là có hiệu lực đối với tất cả các hàng hóa và dịch vụ được yêu cầu bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ của Bên tham gia được chỉ định liên quan.
- Làm thế nào tôi có thể trả lời thông báo từ chối tạm thời nhận được từ Bên tham gia mà tôi đã nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu của mình?
Thủ tục thông báo từ chối tạm thời được quy định bởi Cơ quan sở hữu trí tuệ tại Bên tham gia được chỉ định liên quan và được thực hiện trực tiếp giữa chủ sở hữu và Cơ quan sở hữu trí tuệ đó. Thủ tục này không liên quan đến WIPO.
Tất cả các thông tin cần thiết để trả lời Cơ quan sở hữu trí tuệ tại Bên tham gia được chỉ định đều có trong thông báo dự định từ chối do Cơ quan đó ban hành. Trong đó bao gồm các căn cứ để từ chối, thời hạn để yêu cầu xem xét lại hoặc khiếu nại, thẩm quyền ra quyết định xem xét hoặc khiếu nại và sự hỗ trợ của đại diện tại nước đó có bắt buộc hay không.
- Làm thế nào tôi có thể yêu cầu trích xuất, chứng thực hoặc cấp bản sao có chứng thực của một đăng ký quốc tế nhãn hiệu?
Yêu cầu phải được gửi đến Đơn vị tiếp nhận hồ sơ khách hàng thông qua dịch vụ Contact Madrid service.
Thông tin chi tiết về các tài liệu khác nhau và chuyển phát có sẵn trên trang trích xuất (extracts page) của chúng tôi.
Tài liệu thanh toán được cung cấp theo Biểu phí.
* Các câu hỏi về Brexit và tác động của nó đối với các đơn và các đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid
- Trong giai đoạn chuyển tiếp (từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020), các đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid chỉ định vào Liên minh Châu Âu có tiếp tục còn hiệu lực ở Vương quốc Anh không?
Có, đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid chỉ định vào Liên minh châu Âu, bao gồm cả những đăng ký có chỉ định được thực hiện trong thời kỳ chuyển tiếp, tiếp tục có hiệu lực tại Vương quốc Anh trong giai đoạn này.
- Sau giai đoạn chuyển tiếp (tức là sau ngày 31 tháng 12 năm 2020), điều gì sẽ xảy ra đối với các đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid đã được bảo hộ trong Liên minh Châu Âu trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp?
Vương quốc Anh sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng những chủ sở hữu các đăng ký đó tiếp tục được bảo hộ nhãn hiệu của họ tại Vương quốc Anh sau khi thời gian chuyển tiếp kết thúc.
Văn phòng quốc tế của WIPO sẽ cung cấp thêm thông tin về các biện pháp đó ngay khi có thông tin chi tiết.
- Khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, điều gì sẽ xảy ra với các đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo - Hệ thống Madrid mà Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) chưa từ chối nhưng cũng chưa chấp nhận bảo hộ?
Văn phòng quốc tế của WIPO sẽ cung cấp thông tin liên quan đến các đăng ký quốc tế đó ngay khi có thông tin chi tiết.
- Trong thời gian chuyển tiếp, vớ tư cách là công dân hoặc pháp nhân Vương quốc Anh, tôi có thể tiếp tục nộp đơn quốc tế theo Hệ thống Madrid thông qua EUIPO là Cơ quan xuất xứ hay không?
Có, với tư cách là một công dân hoặc pháp nhân của Vương quốc Anh, bạn có quyền nộp đơn quốc tế thông qua EUIPO với tư cách là Cơ quan xuất xứ trong thời gian chuyển tiếp.
- Nếu vẫn còn thắc mắc?
Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trên trang này hoặc thông qua trang chủ của Hệ thống Madrid, thì hãy liên hệ với WIPO theo đường link sau.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các câu hỏi và câu trả lời được cung cấp trên trang này chỉ phục vụ mục đích thông tin và không có giá trị pháp lý. Các câu hỏi và câu trả lời được cung cấp trên trang này không nhất thiết là quan điểm hay phát ngôn chính thức của WIPO hoặc các Nước thành viên.